Cavallers del Cel Comunitat Catalana de Simulació

Requisits minims de missions

Fòrum per parlar de tot allò relacionat amb l'edició de missions.

Moderadors: Personal Arma, Cap ArmA, Editors Arma

Autor: Viper » 14 oct. 2017, 20:21

Requisits mínims de missions

En aquest grup cerquem un nivell de realisme i qualitat alt, per tant, aquestes son els requisits mínims que han de complir les missions que editeu per a ser valides pel grup.

Dificultat estàndard

Dintre del grup tenim una dificultat estàndard establerta, i una configuració d'addons obligatoria. Qualsevol cosa per sota d'aquest nivell no és considera valid.

A més tenim una configuració prefixada per l'ACE 3, que s'ha de fer servir a les missions.

Heu de copiar la configuració següent i dins l'editor EDEN (i amb la missió carregada) heu d'anar a Settings -> Addon options i fer clic a Import.

Codi: Selecciona’ls tots
acre_sys_core_postmixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_premixGlobalVolume = 1;
acre_sys_core_spectatorVolume = 1;
acre_sys_core_unmuteClients = true;
acre_sys_core_ts3ChannelSwitch = true;
force acre_sys_core_ts3ChannelName = "";
force acre_sys_core_ts3ChannelPassword = "";
force acre_sys_core_interference = true;
force acre_sys_core_fullDuplex = false;
force acre_sys_core_ignoreAntennaDirection = true;
force acre_sys_core_terrainLoss = 0.5;
force acre_sys_core_revealToAI = true;
force ace_medical_blood_enabledFor = 2;
force ace_common_checkPBOsAction = 2;
force ace_common_checkPBOsCheckAll = false;
force ace_common_checkPBOsWhitelist = "[]";
ace_common_settingFeedbackIcons = 4;
force ace_common_settingProgressBarLocation = 0;
force ace_common_displayTextColor = [0,0,0,0.1];
force ace_common_displayTextFontColor = [1,1,1,1];
force ace_cookoff_enable = true;
force ace_cookoff_enableAmmobox = true;
force ace_cookoff_enableAmmoCookoff = true;
force ace_cookoff_ammoCookoffDuration = 1;
force ace_cookoff_probabilityCoef = 1;
force ace_finger_enabled = true;
force ace_finger_maxRange = 4;
force ace_finger_indicatorForSelf = true;
force ace_finger_indicatorColor = [0.83,0.68,0.21,0.75];
force ace_frag_enabled = true;
force ace_frag_spallEnabled = true;
force ace_frag_reflectionsEnabled = true;
force ace_frag_maxTrack = 10;
force ace_frag_maxTrackPerFrame = 10;
force ace_gforces_enabledFor = 1;
force ace_goggles_effects = 2;
force ace_goggles_showInThirdPerson = false;
force ace_hitreactions_minDamageToTrigger = 0.1;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorSelfInteraction = false;
ace_interact_menu_cursorKeepCentered = false;
ace_interact_menu_alwaysUseCursorInteraction = false;
ace_interact_menu_useListMenu = true;
force ace_interact_menu_colorTextMax = [1,1,1,1];
force ace_interact_menu_colorTextMin = [1,1,1,0.25];
force ace_interact_menu_colorShadowMax = [0,0,0,1];
force ace_interact_menu_colorShadowMin = [0,0,0,0.25];
force ace_interact_menu_textSize = 2;
force ace_interact_menu_shadowSetting = 2;
force ace_interact_menu_actionOnKeyRelease = true;
force ace_interact_menu_menuBackground = 0;
force ace_interact_menu_addBuildingActions = false;
force ace_interact_menu_menuAnimationSpeed = 0;
force ace_interaction_enableTeamManagement = true;
force ace_interaction_enableMagazinePassing = true;
force ace_interaction_disableNegativeRating = true;
force ace_inventory_inventoryDisplaySize = 0;
force ace_laser_dispersionCount = 2;
force ace_laserpointer_enabled = true;
force ace_magazinerepack_timePerAmmo = 1.5;
force ace_magazinerepack_timePerMagazine = 2;
force ace_magazinerepack_timePerBeltLink = 8;
force ace_map_BFT_Interval = 1;
force ace_map_BFT_Enabled = false;
force ace_map_BFT_HideAiGroups = false;
force ace_map_BFT_ShowPlayerNames = false;
force ace_map_mapIllumination = true;
force ace_map_mapGlow = true;
force ace_map_mapShake = true;
force ace_map_mapLimitZoom = false;
force ace_map_mapShowCursorCoordinates = false;
force ace_map_defaultChannel = -1;
force ace_map_gestures_enabled = true;
force ace_map_gestures_maxRange = 7;
force ace_map_gestures_interval = 0.03;
force ace_map_gestures_nameTextColor = [0.2,0.2,0.2,0.3];
force ace_map_gestures_defaultLeadColor = [1,0.88,0,0.95];
force ace_map_gestures_defaultColor = [1,0.88,0,0.7];
force ace_maptools_rotateModifierKey = 1;
force ace_maptools_drawStraightLines = true;
force ace_medical_level = 2;
force ace_medical_medicSetting = 2;
force ace_medical_increaseTrainingInLocations = false;
force ace_medical_enableFor = 0;
force ace_medical_enableOverdosing = true;
force ace_medical_bleedingCoefficient = 0.334224;
force ace_medical_painCoefficient = 0.334224;
force ace_medical_enableAdvancedWounds = true;
force ace_medical_enableVehicleCrashes = true;
force ace_medical_enableScreams = true;
force ace_medical_playerDamageThreshold = 2.00534;
force ace_medical_AIDamageThreshold = 1.03053;
force ace_medical_enableUnconsciousnessAI = 0;
force ace_medical_remoteControlledAI = true;
force ace_medical_preventInstaDeath = true;
force ace_medical_enableRevive = 1;
force ace_medical_maxReviveTime = 600.277;
force ace_medical_amountOfReviveLives = 1;
force ace_medical_allowDeadBodyMovement = true;
force ace_medical_allowLitterCreation = true;
force ace_medical_litterSimulationDetail = 3;
force ace_medical_litterCleanUpDelay = -1;
force ace_medical_medicSetting_basicEpi = 0;
force ace_medical_medicSetting_PAK = 1;
force ace_medical_medicSetting_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_consumeItem_PAK = 1;
force ace_medical_consumeItem_SurgicalKit = 0;
force ace_medical_useLocation_basicEpi = 0;
force ace_medical_useLocation_PAK = 0;
force ace_medical_useLocation_SurgicalKit = 0;
force ace_medical_useCondition_PAK = 1;
force ace_medical_useCondition_SurgicalKit = 1;
force ace_medical_keepLocalSettingsSynced = true;
force ace_medical_healHitPointAfterAdvBandage = false;
force ace_medical_painIsOnlySuppressed = true;
force ace_medical_painEffectType = 0;
force ace_medical_allowUnconsciousAnimationOnTreatment = false;
force ace_medical_moveUnitsFromGroupOnUnconscious = false;
force ace_medical_menuTypeStyle = 0;
force ace_medical_delayUnconCaptive = 3;
force ace_medical_ai_enabledFor = 2;
force ace_medical_menu_allow = 1;
ace_medical_menu_useMenu = 1;
force ace_medical_menu_openAfterTreatment = true;
force ace_medical_menu_maxRange = 3;
force ace_microdagr_mapDataAvailable = 2;
force ace_mk6mortar_airResistanceEnabled = true;
force ace_mk6mortar_allowComputerRangefinder = true;
force ace_mk6mortar_allowCompass = true;
force ace_mk6mortar_useAmmoHandling = true;
force ace_nametags_defaultNametagColor = [0.77,0.51,0.08,1];
ace_nametags_showPlayerNames = 3;
force ace_nametags_showPlayerRanks = true;
force ace_nametags_showVehicleCrewInfo = true;
force ace_nametags_showNamesForAI = false;
force ace_nametags_showCursorTagForVehicles = false;
force ace_nametags_showSoundWaves = 1;
force ace_nametags_playerNamesViewDistance = 5;
force ace_nametags_playerNamesMaxAlpha = 0.8;
force ace_nametags_tagSize = 2;
force ace_nightvision_disableNVGsWithSights = false;
force ace_nightvision_fogScaling = 1;
force ace_nightvision_effectScaling = 1;
force ace_nightvision_aimDownSightsBlur = 0.294117;
force ace_optionsmenu_showNewsOnMainMenu = true;
force ace_overheating_displayTextOnJam = true;
force ace_overheating_showParticleEffects = true;
force ace_overheating_showParticleEffectsForEveryone = false;
force ace_overheating_overheatingDispersion = true;
force ace_overheating_unJamOnreload = false;
force ace_overheating_unJamFailChance = 0.1;
force ace_overheating_enabled = true;
force ace_overpressure_distanceCoefficient = 1;
force ace_pylons_enabled = true;
force ace_pylons_rearmNewPylons = false;
force ace_pylons_searchDistance = 15;
force ace_pylons_timePerPylon = 5;
force ace_pylons_requireEngineer = false;
force ace_pylons_requireToolkit = true;
force ace_quickmount_enabled = false;
force ace_quickmount_distance = 3;
force ace_quickmount_speed = 18;
force ace_quickmount_priority = 0;
force ace_rearm_level = 2;
force ace_rearm_supply = 1;
force ace_refuel_rate = 1;
force ace_refuel_hoseLength = 15.1515;
force ace_reload_displayText = true;
force ace_repair_displayTextOnRepair = true;
force ace_repair_engineerSetting_repair = 0;
force ace_repair_engineerSetting_wheel = 0;
force ace_repair_repairDamageThreshold = 0.6;
force ace_repair_repairDamageThreshold_engineer = 0.4;
force ace_repair_consumeItem_toolKit = 0;
force ace_repair_fullRepairLocation = 3;
force ace_repair_engineerSetting_fullRepair = 0;
force ace_repair_addSpareParts = true;
force ace_repair_wheelRepairRequiredItems = 0;
force ace_repair_autoShutOffEngineWhenStartingRepair = true;
force ace_respawn_savePreDeathGear = true;
force ace_respawn_removeDeadBodiesDisconnected = false;
force ace_scopes_enabled = true;
force ace_scopes_forceUseOfAdjustmentTurrets = false;
force ace_scopes_correctZeroing = true;
force ace_scopes_overwriteZeroRange = false;
force ace_scopes_defaultZeroRange = 100;
force ace_scopes_zeroReferenceTemperature = 15;
force ace_scopes_zeroReferenceBarometricPressure = 1013.25;
force ace_scopes_zeroReferenceHumidity = 0;
force ace_scopes_deduceBarometricPressureFromTerrainAltitude = false;
force ace_scopes_useLegacyUI = false;
force ace_scopes_simplifiedZeroing = false;
force ace_spectator_enableAI = false;
force ace_spectator_restrictModes = 0;
force ace_spectator_restrictVisions = 0;
force ace_switchunits_enableSwitchUnits = false;
force ace_switchunits_switchToWest = false;
force ace_switchunits_switchToEast = false;
force ace_switchunits_switchToIndependent = false;
force ace_switchunits_switchToCivilian = false;
force ace_switchunits_enableSafeZone = true;
force ace_switchunits_safeZoneRadius = 100;
force ace_tagging_quickTag = 1;
force ace_ui_allowSelectiveUI = true;
force ace_ui_soldierVehicleWeaponInfo = true;
force ace_ui_vehicleRadar = true;
force ace_ui_vehicleCompass = true;
force ace_ui_commandMenu = true;
force ace_ui_groupBar = false;
force ace_ui_weaponName = true;
force ace_ui_weaponNameBackground = true;
force ace_ui_firingMode = true;
force ace_ui_ammoType = true;
force ace_ui_ammoCount = false;
force ace_ui_magCount = false;
force ace_ui_throwableName = true;
force ace_ui_throwableCount = true;
force ace_ui_zeroing = true;
force ace_ui_weaponLowerInfoBackground = true;
force ace_ui_stance = true;
force ace_ui_staminaBar = true;
force ace_ui_gunnerWeaponName = true;
force ace_ui_gunnerWeaponNameBackground = true;
force ace_ui_gunnerFiringMode = true;
force ace_ui_gunnerAmmoType = true;
force ace_ui_gunnerAmmoCount = false;
force ace_ui_gunnerMagCount = true;
force ace_ui_gunnerLaunchableName = true;
force ace_ui_gunnerLaunchableCount = true;
force ace_ui_gunnerZeroing = true;
force ace_ui_gunnerWeaponLowerInfoBackground = true;
force ace_ui_vehicleName = true;
force ace_ui_vehicleNameBackground = true;
force ace_ui_vehicleFuelBar = true;
force ace_ui_vehicleSpeed = true;
force ace_ui_vehicleAltitude = true;
force ace_ui_vehicleDamage = true;
force ace_ui_vehicleInfoBackground = true;
force ace_vehiclelock_defaultLockpickStrength = 10;
force ace_vehiclelock_lockVehicleInventory = false;
force ace_vehiclelock_vehicleStartingLockState = -1;
force ace_viewdistance_enabled = true;
ace_viewdistance_viewDistanceOnFoot = 6;
ace_viewdistance_viewDistanceLandVehicle = 7;
ace_viewdistance_viewDistanceAirVehicle = 7;
force ace_viewdistance_limitViewDistance = 10000;
ace_viewdistance_objectViewDistanceCoeff = 4;
force ace_weaponselect_displayText = true;
force ace_weather_enabled = true;
force ace_weather_updateInterval = 60;
force ace_weather_windSimulation = true;
force ace_winddeflection_enabled = true;
force ace_winddeflection_vehicleEnabled = true;
force ace_winddeflection_simulationInterval = 0.05;
force acex_sitting_enable = true;
force acex_viewrestriction_mode = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveFoot = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveLand = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveAir = 1;
force acex_viewrestriction_modeSelectiveSea = 1;
force acex_volume_enabled = true;
force acex_volume_reduction = 7;
force acex_volume_fadeDelay = 1;
force acex_volume_lowerInVehicles = true;
force acex_volume_showNotification = true;
force acex_volume_remindIfLowered = false;
force ace_advanced_fatigue_enabled = true;
force ace_advanced_fatigue_enableStaminaBar = true;
force ace_advanced_fatigue_performanceFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_recoveryFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_loadFactor = 1;
force ace_advanced_fatigue_terrainGradientFactor = 1;
force ace_advanced_throwing_enabled = true;
ace_advanced_throwing_showThrowArc = true;
ace_advanced_throwing_showMouseControls = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUp = true;
force ace_advanced_throwing_enablePickUpAttached = true;
force ace_captives_allowHandcuffOwnSide = true;
force ace_captives_requireSurrender = 2;
force ace_captives_allowSurrender = true;
force ace_captives_requireSurrenderAi = false;
force ace_cargo_enable = true;
force ace_cargo_paradropTimeCoefficent = 2.5;
force ace_explosives_requireSpecialist = false;
force ace_explosives_punishNonSpecialists = false;
force ace_explosives_explodeOnDefuse = false;
force ace_gestures_showOnInteractionMenu = 2;
force ace_hearing_enableCombatDeafness = true;
force ace_hearing_earplugsVolume = 0.5;
force ace_hearing_unconsciousnessVolume = 0.4;
force ace_hearing_disableEarRinging = false;
force ace_hearing_enabledForZeusUnits = true;
force ace_hearing_autoAddEarplugsToUnits = true;
force ace_zeus_zeusAscension = false;
force ace_zeus_zeusBird = false;
force ace_zeus_remoteWind = false;
force ace_zeus_radioOrdnance = false;
force ace_zeus_revealMines = 0;
force ace_zeus_autoAddObjects = false;
force acex_headless_enabled = true;
force acex_headless_delay = 15;
force acex_headless_endMission = 0;
force acex_headless_log = false;
force ace_advanced_ballistics_enabled = true;
force ace_advanced_ballistics_muzzleVelocityVariationEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_ammoTemperatureEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_barrelLengthInfluenceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_bulletTraceEnabled = true;
force ace_advanced_ballistics_simulationInterval = 0.05;
force ace_common_persistentLaserEnabled = false;
force ace_common_allowFadeMusic = true;
ace_markers_moveRestriction = 0;
force ace_noradio_enabled = true;
force ace_parachute_hideAltimeter = true;
force ace_arsenal_camInverted = false;
force ace_arsenal_enableModIcons = true;
force ace_arsenal_fontHeight = 4.5;
force ace_arsenal_allowDefaultLoadouts = true;
force ace_arsenal_allowSharedLoadouts = true;
force ace_arsenal_EnableRPTLog = false;


Addons

L'ús del repositori bàsic és obligat, excepte en casos justificables i sempre que no canviïn l'esperit de simulació i realisme del grup.

Bugs

Les missions han d'estar testades i exemptes d'errors greus. Si una missió no s'ha provat abans de jugar-la, en la seva ultima versió, llavors no és valida. S'entén que sempre poden sorgir errors imprevistos, però mai és justificable que sigui per falta de proves.
Jugar missions amb molts problemes frustra als companys i treuen les ganes de participar a les següents.

Briefing

Totes les missions han d'anar acompanyades d'un briefing al fòrum. No cal omplir-ho tot, però si els punts obligatoris.

Missions Off-Topic

Qualsevol missió que no formi part d'un argument realista i plausible, és considerada una missió no oficial. Poden jugar-se fora dels dies de missió oficial, i no tenen prioritat sobre les altres.
Missió Off-Topic pot ser qualsevol tipus: Star Wars/Star Trek, Predator, Cursa de cotxes, CTF...
Imatge
Software en Català - http://www.softcatala.org
Avatar de l’usuari
Viper
Administrador
Administrador
 
Entrades: 7146
Membre des de: 14 juny 2010, 12:50
Ubicació: Esplugues de Llobregat - Catalunya

Torna a: Edició

cron